PRIVACYBELEID

In deze rubriek wordt het beleid van ons agentschap inzake de verwerking van persoonsgegevens beschreven. Dit beleid is van toepassing op zowel geautomatiseerde als manuele gegevensverwerking.

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Ons makelaarskantoor wordt vertegenwoordigd door Immotep sprl, Jacques Weinberg en is gevestigd in Sainte (1480), ondernemingsnummer BE 0470 414 267.

De persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt tijdens een aanvraag via onze site, tijdens een telefoongesprek en/of tijdens een evenement dat door ons wordt georganiseerd, worden door ons agentschap verwerkt om de gebruiker te kunnen antwoorden.

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan het personeel dat verantwoordelijk is voor de behandeling van de verzoeken. Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan personen buiten ons agentschap wanneer dit noodzakelijk is voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker.

Indien de gebruiker weigert bepaalde essentiële gegevens te verstrekken, is het mogelijk dat ons agentschap het verzoek niet kan verwerken.

Indien u de huidige voorwaarden aanvaardt, sturen wij u een lijst met advertenties die beantwoorden aan de criteria die u zoekt, en geniet u bovendien van gratis informatiediensten betreffende onze punctuele en promotionele acties en de diensten van ons agentschap. Deze informatie kan worden gepersonaliseerd.

Er worden geen gegevens automatisch verzameld door de site zelf. De enige gegevens die wij verwerken zijn de gegevens die u vrijwillig aan ons meedeelt.  Andere informatie die automatisch kan worden verzameld, wordt alleen verzameld door statistische instrumenten zoals Google Analytics en heeft alleen betrekking op uw TCP/IP-adres, het merk en de laatste versie van uw browser, de geraadpleegde webpagina's, maar blijft volledig anoniem.

Wij kunnen een toegangscode en wachtwoord via cookies opslaan. Andere informatie, zoals uw zoekcriteria of de taal die u hebt gekozen om de site te bezoeken, kan ook in de cookie voorkomen. (Een cookie is een klein bestand dat door onze server wordt verstuurd en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het houdt bij welke site wordt bezocht en bevat een bepaalde hoeveelheid informatie over dat bezoek. Onze cookies worden voornamelijk gebruikt om de site te laten werken - technische sessiecookies).

Wij kunnen ook gegevens over u verwerken die afkomstig zijn van derden, zoals de media (immoweb, Vlan, Facebook, Linkedin, enz.). Deze worden ons alleen medegedeeld na een verzoek daartoe via de formulieren die op hun respectieve sites beschikbaar zijn gesteld.  Mits u daarvoor toestemming hebt gegeven, kan uw e-mailadres door het agentschap worden gebruikt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik en zal dus nooit worden verkocht aan andere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet verbonden met ons bedrijf. Deze gegevens zullen evenwel op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden meegedeeld zonder voorafgaande toestemming van de houder.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij op onze site ontvangen.

Al onze werknemers die toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan een strikte geheimhoudingsplicht.

De gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de gevraagde en door de houder van de gegevens aanvaarde dienst te verlenen en gedurende de wettelijke termijnen die worden voorgeschreven door de regelgeving waaraan de makelaar is onderworpen.

U hebt te allen tijde het recht van toegang tot en rectificatie van deze gegevens, alsmede het recht om er bezwaar tegen te maken, teneinde de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten erin te corrigeren.

Om dit recht uit te oefenen, hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen:

Per post naar het volgende adres:

Jacques Weinberg, Best Partner Immobilière, Bergensesteenweg, 303 in 1480 Tubeke

U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail: gestion@BestPartner.be

Of bel ons op +32 2 355 59 21

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die via een hyperlink met de onze verbonden zijn.

Als u van mening bent dat onze site niet in overeenstemming is met dit privacybeleid, kunt u per e-mail of per post contact opnemen met ons agentschap op het op de site vermelde adres.

Bijwerken.

Ons agentschap verbindt zich ertoe dit handvest regelmatig bij te werken om rekening te houden met eventuele juridische, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. Alleen de laatste versie zal gelden.

Rechten van de houder van de persoonsgegevens (geldig op de site en/of in het agentschap display) - handvest

De eigenaar van de persoonsgegevens erkent dat hij/zij eerlijk en volledig is ingelicht over de verwerking van deze gegevens door het makelaarskantoor.  Naast dit recht op informatie heeft de houder de volgende rechten

  • Recht van toegang tot zijn/haar gegevens voor de betrokkene.  Dit betekent het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of de gegevens al dan niet worden verwerkt en toegang tot de gegevens.
  • Het recht om onjuiste informatie te rectificeren en onvolledige gegevens te laten aanvullen.
  • Het recht om iemands gegevens te laten wissen als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, als de persoon zijn toestemming intrekt (en er geen andere grondslag (wettelijke verplichting) is voor de verwerking), als de persoon zijn recht uitoefent om bezwaar te maken tegen de verwerking...
  • Recht op beperking: wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar ze nog wel noodzakelijk zijn.
  • Wanneer een dergelijke, in beginsel tijdelijke, beperking wordt ingevoerd, kunnen de gegevens, behalve voor de bewaring ervan, alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of om specifieke redenen.
  • Recht op portabiliteit: de betrokkene heeft het recht de door hem verstrekte gegevens te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en heeft het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven zonder dat de oorspronkelijke verantwoordelijke zich daartegen kan verzetten.  De betrokkene kan verzoeken dat zijn gegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking aan de andere worden doorgegeven.
  • Recht van bezwaar: de betrokkene heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking, waardoor hij de voor de verwerking verantwoordelijke kan verzoeken de verwerking van zijn gegevens stop te zetten, en in elk geval het recht bezwaar te maken tegen klantenwerving.

Elk verzoek om uitoefening van deze rechten kan aan ons agentschap worden gericht via :

Er zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek via hetzelfde communicatiekanaal een antwoord worden gegeven.

Er zal geen betaling worden verlangd, tenzij de verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig (repetitief karakter) zijn.